FORMARE DE 2 ANI
CONSILIER TRANSPERSONAL” 


FORMARE 2 ANI- în CONSILIERE TRANSPERSONALĂ prin 
METODOLOGIA BIOTRANSENERGETICII 
susţinută de 
„Institutul Integral Transpersonal ITI-Şcoala de formare în Psihoterapia Transpersonală” Italia, Milano 
Formarea este acreditată de FAIP (Federaţia Asociaţiilor de Psihoterapie din Italia) şi de EUROTAS- Asociaţia Europeană Transpersonală (recunoaştere Europeană) 
Certificarea este multiplă şi făcută de: 
 "Asociaţia Centrul de Comunicare şi Dezvoltare Umană-Phoenix", România 
 "Institutul Integral Transpersonal ITI - Şcoala de formare în psihoterapie Transpersonală din Italia” 
 "Asociaţia de Dezvoltare Transpersonală" şi 
" Institute of Transpersonal Development and Psychotherapy " 
Chişinău, Republica Moldova 

 
Calea Formării în Consiliere Transpersonală prin Metodologia Biotransenergeticii este indicată pentru oricine vrea să facă o călătorie către cunoaşterea propriei naturi adevărate. 
Referinţe: https://www.youtube.com/user/biotransenergetica 

Formarea în Consiliere Transpersonală este adresată tuturor persoanelor cu studii superioare finalizate, celor care funcţionează în relaţiile de vindecare şi de îngrijire chiar dacă nu sunt medici sau psihologi, celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul terapiilor alternative, complementare, integrate, consilierilor pentru dezvoltare personală, celor care doresc să experimenteze și aprofundeze abordarea transpersonală, în particular Metodologia Biotransenergetică-BTE.
BTE aminteşte despre călătoria noastră spre stăpânirea experienței interioare, acea călătorie care nu are un final. 
 
Intenția Metodologiei Biotransenergetică - BTE este triplă:
1. Furnizează Consilierului Transpersonal o abordare cuprinzătoare care să includă o viziune mai amplă despre om și sistemele în care acesta este conectat. Ființa umană, prin urmare, este vazută ca fiind concepută pe mai multe nivele, iar BTE oferă în acelaşi timp hărţile, cât şi metodologia de lucru și transformare, nu numai a nivelurilor fizice, emoționale și mentale, dar și a nivelurilor energetice, spirituale.
2. Metodologia BTE este bazată pe experiențele de explorare a dimensiunilor interioare ale conştiinţei, de participare și de partajare a acesteia, cu intenția de a realiza şi conştientiza că ea se regaseşte în dimensiunea cea mai autentică a inimii, acea dimensiune aflată deasupra proceselor de gândire ale minţii obișnuite.
3. Formarea în Consiliere Transpersonală prin Metodologia BTE formează stilul personal şi profesional, valorizând propriile capacităţi, talente, ducând la împlinirea procesului de individuare ce permite descoperirea propriului rost în lume, în contextele socio-culturale şi profesionale.

Această Metodologie este rezultată din MODELUL dat de Mişcarea Transpersonală, care pentru mai multe decenii se dezvoltă în diferite domenii ale cunoașterii, în special în psihologie și pedagogie, medicină și etno-psihiatrie, antropologie și arte, devevnind o nouă mișcare de gândire.

Termenul de ”transpersonal” a fost pentru prima oară folosit şi introdus în psihologie de Abraham Maslow în 1968, în lucrarea “Toward a Psychology of Being” (“Spre o psihologie a fiinţării”) şi desemnează acele domenii, părţi ale psihicului omenesc aflate dincolo de ceea ce percepem în mod obişnuit drept o ”persoană”.
Acest termen este echivalent cu acela de ”spiritual” şi a fost folosit pentru a introduce în limbajul academic noţiuni până atunci refuzate de cercetarea ştiinţifică, ca aparţinând misticismului. Psihologia transpersonală poate fi înţeleasă ca o contopire a înţelepciunii tradiţiilor spirituale ale lumii cu învăţămintele psihologiei moderne.
Domeniile transpersonale ale psihicului sunt accesibile în stări de conştiiţă lărgită. Ele sunt cunoscute de toate tradiţiile mistice şi metafizice.
Astfel, ”terapiile transpersonale” desemnează toate acele mijloace, tehnici, sisteme de credinţe cu aplicaţii practice, „tehnologii ale sacrului” cum le numea Mircea Eliade, care exploatează dimensiunea terapeutică a reconectării fiinţei omeneşti la adevaratele sale origini şi dimensiuni. Însă nu este vorba deci despre o terapie în sensul clasic al cuvântului, ci despre efectul terapeutic al relaţionarii noastre cu diferitele niveluri ale fiinţei noastre şi cu cele ale Universului.
Această mișcare este astăzi susținută de achiziții ale fizicii moderne, de o amplă cercetare privind stările de conștiință și tradițiile antice spirituale bazate pe meditaţie şi se ocupă nu numai de problemele individului, dar mai ales de potenţialul şi calităţile sale cele mai elevate.
În cercetarea sa, Mișcarea Transpersonală integrează experiența gândirii științifice occidentale cu cea a tradițiilor mistice bazate pe meditație, și cu cel al practicilor shamanice, bazate pe contactul direct cu forțele naturii.
Aceasta este Mișcarea Transpersonală, întemeiată pe ipotezele noilor științe și pe tradițiile străvechi, axându-se asupra a ceea ce Bohm numește "o înțelegere a noii ordini", ca produs al stăpânirii experienței interioară şi ca rezultatul al înțelegerii. 

Viziunea Metodologiei Biotransenergetică-BTE:
este o viziune asupra lumii intregi, "originale", în conformitate cu cea minerală, vegetală, animală și umană, lumea subtilă a spiritului, cu Divinitatea care există în ele și fiecare pentru celălalt. Viziunea este integrală, pentru stabilirea unei noi științe și o nouă epistemologie bazată pe stăpânirea experienței interioare, prin participare și schimb. De asemenea, are în vedere lucrul cu cele mai bune calităţi umane, cum ar fi: iubirea, compasiunea, conștientizarea, responsabilitatea, încrederea, acceptarea.
Această abordare globală nu înseamnă a face un pic din tot ceea ce mulţi cred și un set de tehnici integrate, ci mai degrabă de a avea o perspectivă cuprinzătoare. Un aspect exprimat este prin modul de a face, de a recunoaște și de a învăța să realizeze potențialul creativ, de spargere a evoluției pe care fiecare eveniment, criză, simptom, problemă sau suferință o conține în sine.
Biotransenergetica este un act poetic, intenția sa este să învețe omul să recunoască sfințenia impulsului creator de viață în toate formele sale și în conformitate cu legile sale.
Biotransenergetica este o disciplină psiho-spirituală concepută la începutul anilor '80, datorită unei poveşti de iubire între Pier Luigi Lattuada, psihoterapeut medical și Marlene Silveira, psiholog, psihoterapeut. De atunci, au trecut mai mult de 30.000 de ore de lucru în clinică, la Centrul Om Milano, unde Pier Luigi Lattuada a perfecţionat modelul teoretic și sistemul de operare, creând o metodologie bazată pe filosofia perenă a tradițiilor spirituale antice și susținută de cele mai recente descoperiri ale noii ştiinţe, de cercetare privind stările de conștiință, viziunea integrală a Gnozei și Transpersonală. 

Consilierul Transpersonal BTE este un Consilier Biotransenergetic care nu face planuri pentru clienţiii sau elevii lor, accentul muncii lui fiind mai degrabă pus pe direcția pe care o pot da acestora pentru ca ei să poată continua.
Conținutul prin care Biotransenergetica acționează este fenomenologia stărilor de conștiință din interior prin experiențe participative. Conceptul de “conștiință din interior prin experiențe participative” defineşte un set de experiențe personale cum ar fi: sentimente, stari de spirit, emoţii, dorințe, nevoi, gânduri, amintiri, imagini, intuiții, experiențe transpersonale ca percepții extra- senzoriale, experiențe spirituale, mistice, viziuni arhetipale, vise mitologice, revelații, înțelegeri, deschiderei ale inimii, stări non - ordinare ale conștiinței, experienţe aproape de moarte, etc. 

Consilierul specializat în orientarea Transpersonală şi în Biotransenergetică dobândeşte abilități pentru a ajuta clientul sau elevul, folosind un model teoretic și un set de practici derivate din discipline spirituale transpersonale, cum ar fi: meditația, cântecele, dansurile, exerciţiile de respiraţie, exerciţiile psihofizice și ceremoniile rituale, vizualizările, etc. Acest proces de formare, de lungă durată, permite o explorare inițială a lumii proprii interioare presărată cu sentimente, emoții, percepții fără sens aparent dar care duc la analiza și eliberarea treptată a istoriei personale, pentru a trece prin experiențe de transformare radicală și de acces la dimensiunea transpersonală, acel loc al calităților spirituale și numit "adevărata natură".
Formarea în Consiliere Transpersonală oferă cadrul, mijloacele viziunii transpersonale de a învăţa să citim evenimentele. Astfel, o depresie, pentru Consilierul Transpersonal Biotransenergetic înseamnă o separare de dimensiunea sacră a existenței și o anxietate, anxietatea față de viață este interpretată de acesta ca o trăire ce vine din apariția unui arhetip care cere să fie recunoscut și onorat.

Consilierea Transpersonală Biotransenergetică este mai presus de toate o călătorie care însoțește individul cu el însuşi, oferind oportunități și instrumente pentru a se schimba și a gestiona schimbarea.

Din punct de vedere profesional acesta este caracterizat prin dobândirea de competențe adecvate pentru a stabili cu clienții săi o relație de consiliere. Relația de consiliere este structurată ca o relație non-directivă bazată pe ascultare activă și empatică, care, într-o atmosferă de grijă și respect, se concentrează pe "client" cu nevoile sale, pe sporirea potențialului acestuia de modificare, pe capacitatea de a identifica pentru el însuși răspunsuri care modifică situația sa existențială, care lărgesc viziunea sa asupra lumii și, astfel, abilitatea acestuia de a alege. O sarcină specială a consilierului transpersonal BT este de a ghida clienţii în pașii delicaţi ai evoluției conștiinței. El este cel ce pune pe drum clientul, îl duce într-o excursie în care va părăsi treptat problemele personale, se va aventura în noi teritorii arhetipale în care locuieşte dimensiunea sensului existențial, experienței spirituale, calităţile adevărat umane, hipersensibilitatea și stările non-ordinare de conștiință.

Caracteristicile Consilierului Transpersonal Biotransenergetic:
- Stăpânirea de experiență interioară (capacitatea de explorare extatică a stărilor de conștiință, de cunoaștere a dimensiunii transpersonale);
- Conștientizarea și dragostea plină de compasiune (contactul permanent, aici și acum, spre binele clientului);
- Depășirea istoriei personale (libertatea de a cunoaşte, de plinătate emoțională);
- Transidentificarea și înțelegerea empatică (stăpânirea de transă);
- Curajul imperfecțiunii (capacitatea de a accepta că poţi face greșeli);
- Atitudinea sacrului (încredere, smerenie și devoțiune);
- Responsabilitatea și voința creatoare;
- Participarea și împărţirea cu şi între celălalt și mediul înconjurător.

Atribuțiile Consilierului Transpersonal Biotransenergetic:
- Responsabilitate (acceptare a libertății individuale);
- Voinţa de a crea (ca potențial de creștere);
- Acceptarea unicităţii ( de a deveni ceea ce este);
-Entelechia (entelechy): curajul de a realiza propriul lor sine adevarat;
- Unitatea între nivelurile lor conștiente și inconștiente;
- Angajamentul evolutiv pentru binele comun;
-Eliberarea de vinovăție, afirmare de tensiune spirituală și acceptare a diferenței dintre lucrurile așa cum sunt și așa cum ar trebui să fie;
- Restaurarea atitudinilor și modelelor de comportament ale individului;
- Utilizarea creativă a influențelor mediului familial şi social din istoria personală;
- Dezvoltarea empatiei, crearea de conștientizare, de transfer și de influență reciprocă;
- Dezvoltarea gradului de conștientizare a experienței interioare;
- Dezvoltarea iubirii pline de compasiune, prin participare și împărtăşire.

Sarcinile Consilierului Transpersonal Biotransenergetic:
- Ascultă obiectiv;
- Ajută clientul să "mărturisească";
- Ajută clientul să înțeleagă și să onoreze natura proprie;
-Asistă clientul în călătoria sa spre realizarea potențialului lor creativ și psiho-spiritual;
- Furnizează contexte care ajută să "dizolve" problemele într-o nouă viziune despre sine, despre alții și lume.

Cine este Consilierul Transpersonal Biotransenergetic:
În interiorul fiecărui medic, psiholog, asistent medical, profesor, educator, terapeut, director, artist, bărbat și femeie este o ființă umană vie, care de multe ori neglijează sau ascunde partea lui cea mai adevărată.
Calea Biotransenergeticii poate însoți, cu conștientizare și compasiune, pe fiecare dintre noi prin pădurea întunecată a istoriei personale, a nașterii și morţii, pe căi ale trezirii fără sfârșit.
Formarea în Consiliere Transpersonală Biotransenergetică
Furnizează consilierului teorii eficiente și inovatoare, ca modele de sănătate și practică terapeutică.
Aceasta permite, de asemenea, celui ce se formează să ajungă să stăpânească instrumente pentru: facilitarea proceselor de vindecare intrinsecă a corpului/organismului, de menținere a sănătății, prevenire a bolilor, educare a sănătăţii și a capacităţii de auto-vindecare, încurajare a recunoașterii propriei capacităţi de rezoluției prin potențialul creativ al simptomelor, influenţare a activităţii biochimice a organismului prin stăpânirea atitudinii lor mentale și stării de conștiință, dezvoltare a inteligenţei emotionale şi eliminare a elementelor de identificare cu istoria personală, consolidare a dimensiunii lor spirituale și conştientizare a adevăratei lor naturi aflate în inimă, eliberare a expresiei creatoare a propriilor lor talente, stăpânire a propriilor stări de conștiință și a abilităţii de a explora dimensiunile transpersonale ale psihicului.

Înscrierea şi Înregistrarea la Formarea în Consiliere Transpersonală Biotransenergetică
Înscrierea la programul de formare se face după parcurgerea unui interviu de selecție susţinut cu preşedinteţe Asociaţiei CCDU-Phoenix, asociaţia organizatoare şi parteneră în programul Şcolii de Formare IT din Italia.
După admiterea la interviul de selecție candidatul va face o cerere de înscriere la Asociaţia CCDU-Phoenix şi va trimite CV-ul pe adresa de email a organizatorului: comaneanu_maria@yahoo.com.
În termen de 3 zile de la interviu, candidatul va primi un răspuns.
În cazul acceptării cererii sale poate continua sau nu înregistrarea la programul de formare.
Înregistrarea
Pentru înregistrare candidatul va trimite următoarele documente:
1. Copie a unui document de identitate (carte de identitate sau pașaport);
2. Copie legalizată a certificatului de calificare profesională- consilier pentru dezvoltare personală sau orice diplomă de absolvire a unor studii superioare;
4. Două fotografii tip pașaport (pe partea din spate trebuie să se scrie numele și prenumele);
6. Contractele de formare profesională semnate în 2 exemplare pentru cei 2 ani de formare (un exemplar cu ACCDU-Phoenix şi unul cu „Institutul Integral Transpersonal ITI-Şcoala de formare în Psihoterapia Transpersonală” Italia, Milano);
7. Dovada de plată a taxei de înregistrare a € 250,00.

Costul programului de formare/an= € 1850,00
Suma se achită astfel:
1 tranşă: € 250,00 – la înscriere şi înregistrare
2 tranşă: € 550,00 – înainte de I sesiuni de 5 zile
3 tranşă: € 550,00 – înaintea de a II-a sesiune de 5 zile
4 tranşă: € 500,00 – înaintea de a III-a sesiune de 5 zile
Plata I tranşe poate fi făcută în numerar la sediul asociaţiei sau în contul:
ASOCIATIA CENTRUL DE COMUNICARE SI DEZVOLTARE UMANĂ-PHOENIX (ACCDU-PHOENIX)
Sediul: str. Şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 5-7, sector 4, București
CIF: 30709765 Contul Bancar: RO80BTRLRONCRT0296446901 Banca: Banca Transilvania

Facturile vor fi eliberate de asociaţia organizatoare (pentru tranşa 1) şi de şcoala formatoare „Institutul Integral Transpersonal ITI-Şcoala de formare în Psihoterapia Transpersonală” Italia, Milano (pentru tranşele 2,3,4) cnf.Contractelor de formare profesională.
În cazul în care taxele nu sunt plătite, participantul pierde dreptul de a participa la cursuri. Nerespectarea termenele de plată a ratelor implică o contribuție suplimentară determinată astfel: € 10.00 pentru primele 15 zile de întârziere; € 20.00 până la 30 zile; € 30.00 peste 30 zile.

Programa de Formare:
I AN
1. Consilierea transpersonală. Consilierea transpersonală prin metoda Biotransenergetică.
https://www.youtube.com/user/biotransenergetica
2. Disciplinele psiho-corporale şi psiho-spirituale
3. Bazele epistemologice ale abordărilor umanistice și transpersonale

- Principii și metode ale psihologiei umaniste și transpersonale.
- Direcţii esenţiale în aceste domenii.
- Teoria nevoilor/necesităţilor.
- Potențialul de dezvoltare.
- Dimensiunea transpersonală.
4. Principiile Psihobiologiei și Anatomo-Psiho-Fiziologiei
- Sistemele vii.
- Viziunea sistemică.
- Axa hipotalamo-hipofizară.
- Hormonii, emoțiile și creierul.
- Mintea și comportamentele.
- Psihoneuroimmunologia și Psihobiologia în procesele de vindecare.
- Neurofiziologia transei.
5. Principiile Olosomaticii
- Înțelegerea semnificaţiilor disconfortului fizic pentru a facilita transformarea.
- Fiecare tulburare poate fi înțeleasă în sensul semnificaţie şi mesajului pe care îl poartă în sine și care poate ajuta individul pentru a se vindeca; puterile de autovindecare sunt în noi și le putem încuraja să acționeze.
- Organismul ca sistem: corp, corp energetic, emoții, minte, și suflet.
6. Elemente de diagnosticare energetică
- Modele energetice de diagnosticare tradițională.
- Meridiane, chakre, aură, iris.
- Citirea corpului.
- Practicile atingerii ca metodă de diagnosticare integrată, ca parte a artei dăruirii de sine.
7. Metodologia Biotransenergetică 1 - BTE 1
https://www.youtube.com/user/biotransenergetica
- Principiile Biotransenergeticii 1.
- Noi perspective în abordările umaniste și transpersonale: direcţiile esenţiale, rădăcini istorice , modele interpretative și de intervenție.
- Căile de conștientizare în BTE.
- Psihograma integrală: Punctul , Steaua, Săgețile, Vehiculele Macrocosmice , Conținuturile Macrocosmice , Vehiculele Microcosmice, Conținuturile Microcosmice, Constelații Arhetipale.

II AN
1. Metodologia Biotransenergetică-BTE 2
https://www.youtube.com/user/biotransenergetica
- Modelul integral: cele 7 dualisme; matricile și pozițiile; psihotranse II.
- Direcţii de bază ale biotransenergeticii.
- Epigenetica şi vindecarea interioară. Orientări în abordarea verbală din BTE.
2. Paradigma holistică a viziunii integral transpersonale
3. Tehnologii ale Sacrului

- Tradiţiile originale, ca de exemplu cele din cultura cultura sincretică afro –braziliană.
- Cultura transei.
- Mitul şi ritul.
4. Izomorfismul stării generale de rău/boală: citirea și intervenția pe cele 5 nivele
5. Etnopsihologie
- De la grupul tribal ca reuniune de grup, la ritualurile de inițiere ca grup terapeutic şi către o nouă eră acţiunii.
- Suferința mentală și transformarea, printre domeniile istoriei și culturii.
6. Teatrul ca terapie transpersonal integrală
7. Alegerea, analizarea și discutarea lucrării finale 

Calendarul anual este împărțit în
- I (1 sesiune) Sesiune de deschidere de 2 zile 
- III (3 sesiuni) Sesiuni a câte 5 zile * alcătuite din: Seminarii teoretice și practice, Seminarii de aplicații tehnice, exerciții practice, sesiuni individuale care vor însuma 150 de ore.
*Sesiunile de 5 zile sunt structurate astfel: în zile de miercuri-duminică. Acestea sunt susţinute de formatorii Şcolii de formare în Psihoterapie Transpersonală, Institutul Integral Transpersonal ITI, din ITALIA, Milano.
- II (2 sesiuni) Sesiuni a câte 2 zile de: Seminarii practice prin ore de dezvoltare personală şi transpersonală, exerciţii practice care vor însuma 50 de ore.
Sesiunile de 2 zile sunt structurate astfel: în zilele de sâmbătă, duminică.
Acestea sunt susţinute de ACCDU-Phoenix şi "Asociatia de Dezvoltare Transpersonală" şi "Institute of Transpersonal Development and Psychotherapy "Chişinău, Republica Moldova coordonate de preşedinte Lyudmila Skartsesku, psihoterapeut format în „Psihoterapie Transpersonală” la Moscova, cu formare în Respirație Holotropică, Membru în Asociația Europeană Transpersonală (EUROTAS), Manager al Programului pentru „Terapia orientată spre proces”.

Acestea vor constitui şi sesiunile de supervizare şi intervizare, obligatorii finalizării anului de formare.
Orele de supervizare pot fi suplimentate la cerere, costul lor fiind separat de cel al formării de bază.
Totalul de ore de formare într-un an este de: 200.
Datele sesiunilor de formare vor fi stabilite de comun acord cu participanţii şi în funcţie de programul formatorilor, la prima sesiune de deschidere.
Sesiunile de 5 zile se pot desfăşura în anumite locuri din ţară, locuri alese de formatorii şcolii astfel încât activitatea de practică să se desfăşoare într-un cadru natural adecvat acestui tip de formare. De asemenea, raţiunea alegerii acestui tip de susţinere este „ieşirea” din mediul odinar, obişnuit al celui care îţi doreşte formarea, concentrarea şi dedicarea pe un alt fel de participare.
Frecvență
Cursanţii care au plata taxei de înregistrare și a taxei anuale efectuate, au datoria de a participa la cursurile prevăzute în programa de formare. Cei care au absentat mai mult de 20 % din ore, nu pot lua examenul final, dar au posibilitatea de a recupera sub forma orelor de dezvoltare personală, sesiunilor de intervizare sau workshop-urilor cu teme comune formării şi desfăşurate de asociaţia organizatoare.

Prezenţa va fi făcută după sfârşitul fiecărei zile de curs prin semnarea într-un Registru de Prezenţă, obligaţie care va reveni atât participantului cât şi formatorului.
Catalogul de formare va fi de asemenea completat de către fiecare formator în parte la sfârşitul fiecărei sesiuni de formare, participantul având dreptul să cunoască rezultatele acestor evaluări la sfârşitul anului de formare.
Evaluările din cadrul formării se vor face sub forma: rapoartelor de la finele sesiunilor de formare, lucrărilor anuale, experimentelor practice, lucrării finale anuale.
Finalizarea anului de formare: presupune susţinerea unui examen scris din partea teoretică şi prezentarea a 3 rapoarte de cazuistică.

Întreruperea formării
Dacă este necesar, participatul poate solicita întreruperea formării pentru o perioadă determinată, prin depunerea unei cereri scrise la asociaţia organizatoare, în care va indica motivele și durata suspendării solicitate.
În momentul revenirii (cu excepția cazurilor de sarcină și boală), participatul, în scopul de a păstra validă perioada de formare parcursă până în acel moment, va trebui să plătească taxa de înregistrare pentru fiecare an de suspendare și 20 % din cotizaţia anuală.
La finalul celor 2 ani, se va achita o taxă de eliberare a diplomei, taxă stabilită şi anunţată de „Institutul Integral Transpersonal ITI-Şcoala de formare în Psihoterapia Transpersonală” Italia, Milano.

Formarea este acreditată de FAIP (Federaţia Asociaţiilor de Psihoterapie din Italia) şi de EUROTAS- Asociaţia Europeană Transpersonală.

Directorul de Formare
:
PIER LUIGI LATTUADA
Medic, specialist în psihologie clinică, psihoterapeut.
Fomat în medicina tradițională chineză, homeoterapie, iridologie, terapie psiho-corporală.
Director al Şcolii de Formare în Psihoterapie Transpersonală.
Director al Trainingului în Consiliere Transpersonală.
Membru al conducerii FAIP ( Federația Asociațiilor Italiene de Psihoterapie).
Membru al Consiliului EUROTAS - Asociaţia Europeană Transpersonală.
Membru al Academiei de Istorie a Artelor Sanitare, Italia.
Autor al mai multor cărți și numeroase articole, care vor deveni parte din:

Bibliografie 1 - Formare Consilier Transpersonal BTE

https://www.youtube.com/user/biotransenergetica
Lattuada Louis-Pier- Per vedere bene (Pentru a vedea bine), Ed. Meb Rimini
Pier Luigi Lattuada - Potere spirituale e guarigione (Putere spirituală a vindecării), Ed. MEB Rimini
Pier Luigi Lattuada - In viaggio per risvegliarsi (Călătoria trezirii), Ed. MEB Padova
Pier Luigi Lattuada - Massaggio d'amore (Masajul dragostei), Ed. MEB Padova
Pier Luigi Lattuada - Sciamanesimo brasiliano (Șamanism brazilian), Ed Anima Milano.
Pier Luigi Lattuada - Il modo ulteriore (Continuarea), Ed MEB Padova.
Pier Luigi Lattuada – Transe (Transa), Cyber Nr 32 - octombrie 1991
Lattuada - Silveira - Chakrele - Ed. MEB Rimini
Lattuada Pier Luigi –Biotransenergetica, Ed. Xenia, Milano
Lattuada Pier Luigi – Sotto stelle diverse (Sub stele diverse), Ed. Xenia Milano
Lattuada Pier Luigi -Psihologie Transpersonale- Riza Scienze Dicembre 2000
Lattuada Pier Luigi- Il Corpo del Sogno (Corpul din vis), Anima edizioni, Milano 2007
Lattuada Pier Luigi - L'arte medica della guarigione interiore (Arta medicală a vindecării interioare), Ed. Franco Angeli, Milano 2008
Pier Luigi Lattuada - Biotransenergetics Edition 2, Editions ITI, Milano 2012
Coelli Diego - Di Sogno in Sogno (Vis în vis), Editions ITI, Milan 2013
Pier Luigi Lattuada - Sei un Genio (Ești un geniu), Editions ITI, Milano, 2014

Bibliografie 2 - Formare Consilier Transpersonal BTE

MIRCEA ELIADE- Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului, Editura Humanitas, 2014
ROLLO MAY - Descoperirea fiinţei. Fundamentele analizei existenţiale, Editura TREI, 2013
ABRAHAM H. MASLOW - Motivaţie şi personalitate, Editura Trei, 2014
CARL R. ROGERS - Terapia centrată pe client. Practica ei actuală, implicaţii şi teorie , Editura Trei, 2015
CARL R. ROGERS - A deveni o persoană, Editura Trei, 2014
ROGER MUCCHIELLI - Faţa omului şi caracterul, Editura IRI, 2008
JAMES I. KEPNER - Procesul Corporal, Editura Gestalt Books, 2014
DANIEL GOLEMAN - Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, 2008
JON KABAT-ZINN - Meditaţia - arta de a fi conştient. Oriunde te duci, eşti deja acolo, Editura Kamala, 2008

* Formarea se desafăşoară prin ASOCIAŢIA CCDU-PHOENIX- http://www.asociatia-phoenix.ro/index.php/formare-in-consiliere-transpers