CURS PSIHOLOGIE CLINICĂ 

"INTERVENŢIE, ASISTENŢĂ, CONSILIERE PERSONALĂ PSIHOLOGICĂ

20 credite CPR 
acordate de Colegiul Psihologilor din România 
şi 
15 credite MEN

350 ron-pentru cadrele didactice 
 450 ron- pentru psihologii autorizati de Colegiul Psihologilor din Romania și cadrele didactice care vor și diploma CPR
 
30 SEPTEMBRIE-01 OCTOMBRIE 2017 -BUCUREŞTI 

 
ADRESABILITATE: cursul este adresat psihologilor cu drept de liberă practică acordat de către Colegiul Psihologilor din România în regim de supervizare/autonom/specialist, psihologilor ce activează în domeniul clinic, de învăţământ, consiierilor şcolari, cadrelor didactice cu specializarea psiho-socio-pedagogie, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor interesaţi de domeniul specificat, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor ai facultăţilor cu profil psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie, asistenţă socială, sociologie care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele ş.a.

COMPETENŢE: la sfârşitul cursului se vor elibera diplome participare/ certificate de absolvire curs de perfecţionare continuă


În acest preţ sunt incluse:
o Mapă cu suport de curs , Materiale de lucru , Format electronic al cursului si al mai multor materiale – teoretice - programe de intervenție individualizate şi practice-scale, teste, fişe clinice
o CERTIFICAT AUTORIZAT Colegiul Psihologilor din România
o DIPLOMĂ SPECIALĂ de participare la curs de perfecţionare profesională pentru dosarul personal al cadrelor didactice, Recomandare

 

TEMATICA CURSULUI

Intervenţie, Asistenţă, Consiliere Personală Psihologică

„Terapeutul şi minimul necesar de cunoştinţe despre consilierea şi dezvoltarea personală”

1. Introducere, delimitări conceptuale: sănătate şi boală; abordările psihologice, psihodiagnostice şi de evaluare clinică.
2. Tehnici şi metode folosite în vederea (psiho)diagnozei:
- observaţia şi metodele observaţionale, interviul standardizat şi nestandardizat , anamneza, convorbirea, chestionarele, ş.a.;
- probe sau instrumente de evaluare standardizate/nestandardizate, autorizate/neautorizate ;
- construirea unor portofoliu de colecţionare a rezultatelor unor alte tipuri de evaluări.
Investigarea proceselor cognitive, intelectuale, afective şi a personalităţii: descrierea diferitelor procese şi importanţa cunoaşterii rezultatelor evaluării acestora.
Modalităţi de alegere a instrumentelor de evaluare în funcţie de particularităţile clientului, delimitate prin tehnica interviului.

* Prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare - aplicaţie practică; exemple de fişe completate.

3. Aplicarea de probe şi interpretarea lor – exerciţii şi recomandări practice.
Interpretarea rezultatelor probelor discutate şi aplicabilitatea acestor concluzii.
Scopul evaluării în delimitarea diferenţelor de sex-vârstă-rol şi selectarea ulterior a metodelor de lucru cu clienţii.
*Lucru individual şi în echipe: aplicare de probe şi intepretare; formularea concluziilor.
4. Depistare, difereţiere şi delimitare a: tulburărilor psihologice, psihopatologice
( noţiuni obligatorii de psihopatologie):
- Tulburarea depresivă  
- Tulburarea anxioasă
- Tulburări de comportament  
- Tulburări de personalitate
 
*Atelier – formarea deprinderilor de delimitare, diferenţiere a celor mai importante tulburări psihologice pentru a ne asigura că urmează să se lucreze cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic.

5. Metode şi tehnici de intervenţie, asistenţă, consultanţă personală:
- modelele acţionale sau comportamentale, cognitiv-comportamentale, modele raţional-emoţionale şi/sau modele de consiliere bazate pe realitate;
- modelele experenţiale, modele existenţialiste, modele nondirective sau de consiliere centrată pe persoană;
- modele idividuale şi de grup, pentru categorii diferite de vârstă.
Modalităţi de intervenţie terapeutică (exemple de programe de lucru).

*Atelier – alegerea celor mai potrivite modele ca metode sau tehnici de intevenţie şi elaborarea unui program pentru o anumită problematică delimitată în urma evaluării.


„Terapeutul şi clientul în activitatea de consiliere, transformare şi dezvoltare personală”

1. Relaţia terapeutică - decriere şi înţelegere a conceptelor de: relaţie terapeutică,transfer,contratransfer şi alte procese manifestate la acest nivel.
Crearea spatiului de interacţiune cu persoanele client: spaţiul de lucru, contactul emoţional, mental, relaţional, condiţiile şi contractele de colaborare.

Rolul relaţiei terapeutice, modalităţi de construirea a acesteia, menţinerea şi utilizarea ei în procesul terapeutic.
Conştientizarea în aceeaşi măsură a importanţei factorilor de personalitate ai terapeutului, a propriile resurse terapeutice personale şi profesionale de construire a relaţiei terapeutice, a unui stil personal-profesional de utilizare a relaţiei terapeutice.

* Tipologii ale diverselor categorii de pacienţi şi tipuri de terapeuţi.

2. Resursele clientului– delimitarea acestora din cadrul concluziilor de la evaluare şi activarea acestora. Cunoaşterea şi recunoaşterea mecanismelor de apărare.
Atitudinile clientului faţă de acestea, conştientizarea, recunoaşterea şi acceptarea lor – modalităţi de autodezvoltare .

*Atelier – exerciţii de analiză a acestor resurse, prin extragerea lor din evaluare,
– exerciţii şi exemple de analiză terapeutică şi autoanaliză a manifestărilor atitudinale, emoţionale, fizice şi cognitive.

3. Prezentarea problemei/problemelor. Investigarea situaţiilor problemă: informaţii specifice, punctele cheie din schemele/tiparele reactive, stabilirea corelaţiilor de ansamblu cu nivelele la care se manifestă.
Metode de construire a „hărţii/teritoriului” iniţial –„poziţiei actuale de viaţă”, de manifestare a pacientului/clientului. Analiza „scenariului actual de viaţă” şi conştientizarea ideii de renunţare la el. Exerciţii de „identificare şi analiză de rol/roluri".

*Atelier – Lucru individual şi în echipe: întocmirea unei hărţi iniţiale a unei persoane evaluate.

4. Pregătirea pentru tratamentul psihoterapeutic. Analiza aşteptărilor.
5. Evocarea şi evaluarea amintirilor ţintă. Particularităţile psihice ale clientului pe diferite problematici (ex. traume, abuz, adicţii ş.a.). Lucrul cu scopurile clinice ale traumei, abuzului, tulburărilor identificate la client.


„Munca terapeutului consilier în procesul de dezvoltare şi transformare personală a clientului”

1. Metode şi tehnici de intervenţie, asistenţă, consultanţă personală:
- Renunţarea la „povestea actuală de viaţă”: externalizarea problemei, trasarea istoriei problemei, explorarea efectelor problemei, poziţionarea în context, deconstrucţia/demontarea problemei, elaborarea soluţiilor potenţiale ale situaţiiler problematice: identificarea soluţiilor, crearea de alternative, verificarea sau repoziţionarea în context.

*Atelier – Lucru individual şi în echipe: demontarea unei problemei şi identificarea soluţiilor, discutarea alternativelor.

2. Construcţia/reconstrucţia poveştii alternative. Metode de reconstruire şi redescoperire, cu „paşii” clientului a „hărţii/teritoriului” final. Exerciţii de „identificare şi analiză de rol nou ".
- Exemple de tehnici precum: stingerea comportamentelor nedorite, desensibilizarea sistematică, tehnica modelării, tehnica asertivă şi tehnica contractului, tehnici de comunicare, ş.a.

*Atelier – Lucru individual şi/sau în echipe: Construcţia/reconstrucţia „noii hărţi”.

3. Prelucrarea informaţiilor negative, distructive rezultate din aceste problematici.

*Atelier – Lucru individual şi/sau în echipe: identificare-conştientizare- analiză şi prelucrare prin joc de rol: vechi şi nou.

4. Alcătuirea programelor de consiliere pentru diverse categorii de clienţi şi familiile, aparţinătorii acestora, în funcţie de problematică (ex. traume, abuz, adicţii ş.a.).

* Exemplificare prin programe realizate; aplicaţie practică- lucru individual şi în echipă.

5. Evaluarea eficienţei muncii cu clientul, evaluarea soluţiilor adoptate împreună cu acesta şi urmărirea atingerii scopurilor.

*Atelier – dezvoltarea unor modalităţi de follow-up a clientului (de urmărire a continuării muncii cu acesta).


* Cursul se susține prin parteneriat între CIP Comăneanu M. și ACCDU-Phoenix - www.asociatia-phoenix.ro